Virkningsmekanismer

Der forskes intenst i at klarlægge og forstå de præcise virkningsmekanismer bag de effekter ESWT har på forskelligt afficeret væv, men billedet bliver hele tiden tydeligere, og der er efterhånden klarlagt en mængde kendte virkningsmekanismer.

Chokbølgerne stimmulerer kort sagt forskellige komponenter og processer i kroppen via en kraftig energitilførsel til vævet, og virker derved som katalysator for aktivering og fremning af kroppens egne helingsmekanismer.
I de kroniske og mere behandlingsresistente skadestilfælde, hvor kroppen af forskellige årsager ikke selv har helet skaden, bevirker chokbølgeenergien, at skaden tilbageføres til det akutte stadie, hvor kroppens generelle behandlingsrespons er meget større end, når skaden er blevet kronisk. Dette er helt unikt ved ESWT teknologien, da det er en af de få teknologier, der ser ud til at virke mest overbevisende, når en skade når det kroniske stadie, hvor der er ringe heling.

Chokbølgerne har en mekanisk og spændingsmæssig effekt på det afficerede væv, hvilket har vist sig at øge cellemembranernes permeabilitet, og øger microcirkulationen og metabolismen i det behandlede væv. Disse vævsforbedrende ændringer fremmer heling og udskillelse af pathologiske ophobninger.

Chokbølgeenergien har vist sig at have indflydelse på en række komponenter i kroppen . Her er et par korte, konkrete eksempler:

  • stimmulerer fibroblast cellerne, der er ansvarlige for heling af bindevæv, såsom sene-, ligament- og fasciavæv
  • stimmulerer osteoblast cellerne, der er ansvarlige for fremning af knogleheling og produktion af nyt knoglevæv. Bl.a dette er der nu meget fokus på i den etablerede internationale ESWT- behandler verden.
  • inhiberer smerte.

Dette sker gennem to mekanismer. Initielt mindskes smerten gennem det, der flere steder, kaldes hyperstimmulations anæstesi. Her bliver nervesignalerne til hjernen stimmuleret så kraftigt, at deres aktivitet mindskes, hvorved smerten mindskes eller forsvinder. Denne effekt er ofte kortvarig.
En mere langvarig smerteinhibering opnås gennem det, der kaldes ’Gate Control’ mekanismen, hvor nerveenderne kan stimmuleres til at såkaldt ’lukke porten’, hvor smertesignalerne føres til hjernen. Herved påvirkes også smertehukommelsen, og smerteoplevelsen kan på denne måde nulstilles eller resetes.

-inhiberer uhensigtsmæssig dannelse af inflammations transmitter substanser.
I afficeret væv forefindes en høj koncentration af transmitter stoffer, som bl.a Nor-adrenalin, prostaglandiner og substans P, uden at der findes en udløsende kemisk årsag. Det tyder på, at der kan være tale om en kemisk irritation i vævet, medført af en uhensigtsmæssig produktion af disse stoffer, hvilket igen kan medføre øget vævsødem og nedsat lokal blodcirkulation og metabolisme.

Der er efterhånden bred enighed om internationalt, at brug af anæstesi i forbindelse med ESWT ændrer balancen i det nervemæssige sensoriske input og det efterfølgende motoriske output, hvilket vil mindske den smertestillende effekt af behandlingen. Det ser altså ud til, at behandllingen er absolut mest effektiv ved patienter, der ikke gør brug af nogen form for bedøvelse.